Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste on henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä        

Kiinteistövirkut Oy
Leviraitti 7 A
99130  SIRKKA
puh. 0108350300

Rekisteristä vastaava henkilö                     

Marja Virmakoski
Leviraitti 7 A,  99130  SIRKKA
e-mail: [email protected]

Rekisterin nimi        

Kiinteistövirkut Oy:n asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelijät                

Kiinteistövirkut Oy:n myynti- ja markkinointi sekä taloushallinto

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus                          

Asiakassuhteen hoitaminen, palvelun toteuttaminen sekä asiakaspalvelun, liiketoiminnan, markkinoinnin kehittäminen.

Mikäli olet antanut suostumuksesi suoramarkkinoinnin sekä uutiskirjeiden vastaanottamiseen, voimme lähettää sinulle markkinointiviestejä sekä uutiskirjeitä.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää meitä käyttämästä henkilötietoja uutiskirjeisiin sekä suoramarkkinointiin olemalla yhteydessä meihin yllä osoitettujen yhteystietojen mukaisesti tai käyttämällä suoramarkkinointi ja uutiskirjeen yhteydessä tarjottavaa peruutusmahdollisuutta.

Rekisterin tietosisältö                    

Yhteystiedot => nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
Yritysasiakkaiden edustajien osalta organisaatio, asema ja asiakkuuteen liittyvät muut tiedot                       
Suoramarkkinointiin liittyvät suostumukset ja kiellot
Majoitus varauksiin liittyvät tiedot, kuten majoituskohde, tulopäivä, lähtöpäivä, matkan hinta
Asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot
Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet    

Asiakkailta saadut tiedot sopimuksista, asiakaspalveluun liittyvissä tilanteissa, rekisteröitymisestä, puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto Eu:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Kiinteistövirkut Oy ei luovuta tietoja eteenpäin kolmansille osapuolille, lukuun ottamatta seuraavia tilanteita:                                        Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.                          Tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jos käyttäjän pyytämän palvelun tekninen toteuttaminen sitä edellyttää tai jos se on välttämätöntä henkilötietolain pykälän 23 osien 2-5 mukaan. Eu:n ulkopuolisilta yhteistyökumppaneilta edellytetään EU:n tietosuojakäytäntöjen täyttämistä.

Tietojen säilytysaika  

Rekisteröidyn henkilötietoja ei säilytetä pidempään kuin se on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kun sopimus tai laki vaatii. Henkilötietojen säilytysajat voivat kuitenkin vaihdella käyttötarkoituksesta ja tilanteesta riippuen.

Rekisterin suojauksen periaatteet        

Rekisteriä ei säilytetä manuaalisena paperiversiona.

ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisterin sisältävät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisesti.
Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan niiden käyttö kuuluu. Jokaisella käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Kaikkia käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisterin käyttöoikeuksia myöntää ja valvoo rekisteriasioita hoitava henkilö.
Verkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla asianmukaisilla teknisillä toimenpiteillä.

Rekisteröidyn oikeudet    

Vastustamisoikeus    

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa itseensä kohdistuvaa profilointia erityiseen tilanteeseen vedoten, joita Kiinteistövirkut Oy kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä syy, mihin perustuen hän vastustaa käsittelyä. Kiinteistövirkut Oy voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.

Oikeus rekisteritietojen tarkastamiseen    

Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietolain mukaisesti tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti tässä rekisteriselosteessa mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle joko sähköpostitse tai postitse.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista, poistamista, rajoittamista tai tiedon siirtämistä toiseen järjestelmään

Rekisteröidyllä on oikeus saada korjatuksi virheelliset, vaillinaiset, vanhentuneet tai tarpeettomat tiedot, joita säilytämme, Kiinteistövirkut Oy:n toimesta.
Rekisteröity voi pyytää Kiinteistövirkut Oy:tä poistamaan omat henkilötietonsa. Kiinteistövirkut Oy suorittaa pyyntösi mukaiset toimenpiteet, mikäli Kiinteistövirkut Oy:llä ei ole syytä olla poistamatta tietoa. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista myös, jos rekisteröityä koskevat tiedot eivät pidä paikkaansa.             Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietonsa Kiinteistövirkut Oy:ltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa sekä oikeus itsenäisesti siirtää tiedot kolmannelle osapuolelle.

Oikeuksien käyttäminen      

Jos rekisteröity haluaa käyttää jotakin ylläolevista oikeuksista, pyydämme lähettämään Kiinteistövirkut Oy:lle postitse tai sähköpostilla seuraavat tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero ja mitä kohtaa Kiinteistövirkkujen on muutettava. Kiinteistövirkut Oy:llä on oikeus hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat selvästi perusteettomia.

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä läänissä, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on, tai jossa väitetty rikkominen on tapahtunut. Jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.